ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมบูรณ์ จัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูแห่งที่ 3 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าไปมีส่วนช่วยให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการให้บริการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ทั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาในการก่อตั้งศูนย์พื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิง 2 แห่งแรกคือ ศูนย์พื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า และศูนย์พื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ