• แจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบ VOC : คลิกที่นี่
  • แจ้งเบาะแสการทุจริต :
    ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสการทุจริต
    1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต และกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
    2. ส่งแบบฟอร์มมายังอีเมล ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

อีเมล:  sakorn.pornprasert@cmu.ac.th หรือโทรแจ้งเบาะแสได้ที่ 
โทรศัพท์: 053-949222
เบอร์มือถือ: 086-9191227