ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการฯ

053-949222
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th, dean.ams@cmu.ac.th


รศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
กรรมการ

053-949259
jananya.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
กรรมการ

053-949222
phennapha.k@cmu.ac.th


รศ.สายนที ปรารถนาผล
กรรมการ

053-949248
sainatee.pra@cmu.ac.th


รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
กรรมการ

053-949246
aatit.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
กรรมการ

053-935093
hudsaleark.neamin@cmu.ac.th

 


รศ.ดร.สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล
กรรมการ

053-949237
sawitree.chiampa@cmu.ac.th


ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
กรรมการ

053-949214
nathupakorn.d@cmu.ac.th


ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
กรรมการ

053-949252
sarinya.sri@cmu.ac.th


รศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
กรรมการ

053-949249
sureeporn.uthaikhup@cmu.ac.th


นางสาวพรชนก  มะธุ
กรรมการ

053-949216
ponchanog.m@cmu.ac.th


นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการ

053-935063
chompunoot.k@cmu.ac.th