ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
          ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสำนึกในการให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่น แก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
          คณะเทคนิคการแพทย์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้ ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจของคณะเทคนิคการแพทย์
         วิสัยทัศน์การดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “รับผิดชอบสร้างสรรค์ ร่วมกันสามัคคี เอื้ออารีมีน้ำใจ”

          พันธกิจ
          1. ผลิตบัญฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด และบุคลากรระดับอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความกระตือรือล้นในการแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
          2. ทำการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพให้มีความทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
          3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั่วไป เน้นชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องการความช่วยเหลือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทั้งการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
          4. ทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประเทศไทย
          5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
          6. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          เป้าหมายวิสัยทัศน์ (ปี 2565)
          1. มีศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ อย่างน้อย 2 ชุมชน
          2. สร้างผลงานหรือนวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ วิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ในระดับสากล อย่างน้อย 6 ผลงาน
          3. จำนวนผลงานวิชาการในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) และการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation) ต่ออาจารย์ประจำ อยู่ใน 3 ลำดับแรกของสถาบันคู่เทียบ 5 สถาบัน (MU, KKU, HKPU, UKM, CMU)

          ค่านิยมองค์กร กำหนดขึ้นจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารประจำคณะ โดยมุ่งหวังให้เป็นค่านิยมและพฤติกรรมสนับสนุนการดำเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะ โดยใช้อักษรย่อของชื่อคณะและมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในการสร้างการจดจำของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คือ AMS-CMU
                   A – Agility                            มีความคล่องตัว
                   M – Merit                             มีคุณธรรม
                   S – Social Responsibility       มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน
                   C – Competency                  มีความสามารถในการแข่งขันได้
                   M – Model                           เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงาน
                   U – Unity                             มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          สมรรถนะหลัก (Core Competency) : การบูรณาการความเชี่ยวชาญใน 4 สาขาวิชาชีพ เพื่อผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

 

 

ติดต่อ
  • facebook