สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

Secretarial Office of AMS-CMU

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะชั้นนำในด้านการบริหารจัดการและการบริการ

พันธกิจสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

ร่วมมือ สนับสนุน ในการบริหารงานตามพันธกิจของคณะให้ก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ.2510 และโครงการจัดตั้งคณะฯ เมื่อปี พ.ศ.2512 และได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศในราชกิจนุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 ซึ่งสำนักงานเลขานุการก็ได้รับอนุมัติแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการในประกาศฉบับเดียวกันให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะฯ ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์” ตามแนวทางการกำหนดโครงสร้างส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดโครงสร้างภายในสำนักงานคณะออกเป็นหน่วยงานต่างๆ คือ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จึงจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

บุคลากร

Our Team

No Image

ชมภูนุท กนกแสนไพศาล

นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการคณะ)
chompunoot.k@cmu.ac.th
053-945063
No Image

รุ่งทิวา มงคลเกิด

นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
rungtiwa.m@cmu.ac.th
053-935072
No Image

อรพิน จอมปิ่นทอง

นักจัดการงานทั่วไป
orapin.j@cmu.ac.th
053-935072
No Image

ธนกร การลักษณี

นักจัดการงานทั่วไป
thanakorn.karn@cmu.ac.th
053-935064
No Image

สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป
sompong.tan@cmu.ac.th
053-936040
No Image

รัตติกาล ไคร้โท้ง

นักจัดการงานทั่วไป
Rattikarn.k@cmu.ac.th
053-935072
No Image

สาวิตรี ศรีรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป
sawitree.sri@cmu.ac.th
053-949201
No Image

พัชรินทร์ อินถา

นักจัดการงานทั่วไป
patcharin.in@cmu.ac.th
053-949222
No Image

อาทิตยา มารัตน์

นักจัดการงานทั่วไป
atitaya.ma@cmu.ac.th
053-935064
No Image

กัญญาวีร์ สุตะโคตร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
kanyawee.s@cmu.ac.th
053-935072
No Image

ประภาส เมธา

พนักงานบริการทั่วไป
prapas.m@cmu.ac.th
053-935064
No Image

ภนัสภรณ์ มูลโน

พนักงานบริการทั่วไป
phanusporn.m@cmu.ac.th
053-949222
No Image

พนมศีล หลักดี

พนักงานบริการทั่วไป
panomsin.l@cmu.ac.th
053-936033
No Image

พินิจ บุญพิชัย

พนักงานช่าง
pinit.bu@cmu.ac.th
053-936033
No Image

ฤทธิชัย ชัยเมืองใจ

พนักงานช่าง
rittichai.chai@cmu.ac.th
053-936033
No Image

ประเสริฐ ใจกันทะ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
prasert.ch@cmu.ac.th
053-936033
No Image

รุ่งเรือง เมืองทรัพย์

พนักงานขับรถยนต์
rungruang.m@cmu.ac.th
053-936033
No Image

สันติ ฟับประโคน

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

santi.f@cmu.ac.th
053-936033
No Image

สุกฤษฏิ์พล วรรณะภารัตน์

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

sukritphon.w@cmu.ac.th
053-936033
No Image

วาสนา พิโลนพงศธร

นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
wassana.p@cmu.ac.th
053-936026
No Image

สุธิดา วงษ์พันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป
suthida.sirikanta@cmu.ac.th
053-936026
No Image

สุภาณี พิศวง

นักจัดการงานทั่วไป
supanee.p@cmu.ac.th
053-936026
No Image

กรรณิการ์ เปียนคร

นักจัดการงานทั่วไป
kannika.pi@cmu.ac.th
053-936026
No Image

นทิตา โพนสูง

นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
nathita.p@cmu.ac.th
053-935075
No Image

สร้อยเพชร จรัสศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
soiped.jarass@cmu.ac.th
053-935075
No Image

นิดา บุญเฮง

นักจัดการงานทั่วไป
nida.b@cmu.ac.th
053-936020
No Image

ชยพล คำแสน

นักจัดการงานทั่วไป
chayaphon.k@cmu.ac.th
053-935075
No Image

ศุภกิจ กิติเป็ง

นักจัดการงานทั่วไป
suphakit.kitipeng@cmu.ac.th
053-935075
No Image

นันทนา ศรีวิชัย

นักจัดการงานทั่วไป
nantana.s@cmu.ac.th
053-935075
No Image

จิรภัทร บุญสม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
jeerapat.b@cmu.ac.th
053-935075
No Image

ณัฐชยา ศรีอุทัย

นักจัดการงานทั่วไป
nutchaya.sri@cmu.ac.th
053-935075
No Image

ธัญญ์ธิชา วิทยสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป
thanticha.w@cmu.ac.th
053-935075
No Image

ญาณวิทยา บุญเฮง

นักจัดการงานทั่วไป
Yannawittaya.b@cmu.ac.th
053-935092
No Image

ธนภรณ์ ฉัตรเงิน

นักจัดการงานทั่วไป
thanaporn.c@cmu.ac.th
053-935092
No Image

วรรณภา เจริญสุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
wannapa.ja@cmu.ac.th
053-935088
No Image

พิมลพรรณ กันทะวงค์

นักจิตวิทยากองพัฒนานักศึกษา (ปฏิบัติงานคณะเทคนิคการแพทย์)
pimolpun.k@cmu.ac.th
053-935092
No Image

พีรวิชญ์ นุชแสงพลี

นักจัดการงานทั่วไป
-
053935075
No Image

นพพร พวงสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างาน)

nopphorn.p@cmu.ac.th
053-935076
No Image

สมิตา พรมมา

นักจัดการงานทั่วไป
samita.p@cmu.ac.th
053-935076
No Image

อนุรักษ์ บุญปัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
anuruk.b@cmu.ac.th
053-946021
No Image

ภัทร์ศยา จ่าราช

นักจัดการงานทั่วไป
patsaya.j@cmu.ac.th
053-936021
No Image

ธนกฤต กองพล

นักจัดการงานทั่วไป
thanakrit.kongpon@cmu.ac.th
053-936021
No Image

กัลยรัตน์ จันตา

นักการเงินและบัญชี (หัวหน้างาน)
kanyarat.janta@cmu.ac.th
053-936038
No Image

อังศุมาลี ศรีทิเรือน

นักการเงินและบัญชี
aungsumalee.sri@cmu.ac.th
053-935073
No Image

ปรานอม วางกิจ

นักการเงินและบัญชี
pranom.wa@cmu.ac.th
053-935073
No Image

รำไพพรรณ ญาณะ

นักการเงินและบัญชี
rumpaipun.ya@cmu.ac.th
053-935073
No Image

ปิยนุช สาปคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
piyanush.s@cmu.ac.th
053-935074
No Image

สุรินทร์ กันทะโน

นักจัดการงานทั่วไป
surin.kunthano@cmu.ac.th
053-935074
No Image

ขวัญพัฒน์ จิราเจริญรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป
kwanpat.ji@cmu.ac.th
053-935074
No Image

ประภาพรรณ มาลากุนต๊ะ

นักจัดการงานทั่วไป
prapapan.mala@cmu.ac.th
053-935074
No Image

ฐปพล คำน้อย

นักจัดการงานทั่วไป
tapapol.c@cmu.ac.th
053-936021