ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
คณบดี

053-949222
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th, dean.ams@cmu.ac.th


รศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
รองคณบดีด้านบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์

053-949259
jananya.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร
และบริการวิชาการ

053-949222
phennapha.k@cmu.ac.th


รศ.สายนที ปรารถนาผล
รองคณบดีด้านการศึกษา

053-949248
sainatee.pra@cmu.ac.th


รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

053-949246
aatit.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

053-935093
hudsaleark.neamin@cmu.ac.th


ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

053-949259
phuanjai.rattakorn@cmu.ac.th


ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร

053-949291
siriphan.k@cmu.ac.th


รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

053-935082
ratchada.cr@cmu.ac.th


ผศ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม
ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา

053-949306
suratchanee.phadngam@cmu.ac.th


รศ.ดร.สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

053-949237
sawitree.chiampa@cmu.ac.th


ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

053-949214
nathupakorn.d@cmu.ac.th


ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด

053-949252
sarinya.sri@cmu.ac.th


รศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

053-949249
sureeporn.uthaikhup@cmu.ac.th


นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

053-935063
chompunoot.k@cmu.ac.th


นางสาวพรชนก  มะธุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก

053-949216
ponchanog.m@cmu.ac.th