ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
คณบดี

053-949222
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th, dean.ams@cmu.ac.th


รศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

053-949259
jananya.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

053-935093
hudsaleark.neamin@cmu.ac.th


ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

053-949222
phennapha.k@cmu.ac.th


รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

053-949246
aatit.p@cmu.ac.th


ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

053-949259
phuanjai.rattakorn@cmu.ac.th


ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
และองค์กรสัมพันธ์

053-949291
siriphan.k@cmu.ac.th


รศ.สายนที ปรารถนาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

053-949248
sainatee.pra@cmu.ac.th


รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

053-935082
ratchada.cr@cmu.ac.th


รศ.ดร.สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

053-949237
sawitree.chiampa@cmu.ac.th


ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

053-949209
suchart.kiat@cmu.ac.th


ผศ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด

053-949255
piya.trevit@cmu.ac.th


รศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

053-949248
samatchai.c@cmu.ac.th


นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

053-935063
chompunoot.k@cmu.ac.th


นางสาวพรชนก  มะธุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก

053-949216
ponchanog.m@cmu.ac.th

ติดต่อ
  • facebook