• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล             ประธานกรรมการ
  • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปัญจะ กุลพงษ์                     กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี                   กรรมการ
  • ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์                                          กรรมการ
  • คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล                                      กรรมการ
  • ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ                       กรรมการและเลขานุการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล       ผู้ช่วยเลขานุการ