ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2564 Online Conference ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและค่าลงทะเบียน ดังนี้
1. อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน (ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 2 คนต่อโรงพยาบาล)
2. อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน (จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 900 บาท)

3.นักกายภาพบำบัดทั่วไป (จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 900 บาท) ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564


****ค่าคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด 12.5 PTCEU****

ปิดรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณอรพิน จอมปิ่นทอง Email : orapin.j@cmu.ac.thโทร.053-935072

เพิ่มเติม : กำหนดการอบรมสัมมนา.pdf   โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์.pdf   ใบประหน้า.pdf   รายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจำนวน 52 แห่ง.pdf