ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ อาจารย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เวชกรรมฟื้นฟู และอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและการออกกำลังกายตามสมัยนิยมทางกายภาพบำบัด” ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบzoom สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564    

             • อบรมผ่านระบบออนไลน์ รับเพียง 150 คนเท่านั้น
             คนละ 2,500.- บาท (อบรมออนไลน์ เฉพาะภาคบรรยาย วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2564) มีค่าคะแนน 14 PTCEU

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ 

 

(ยกเลิกการอบรม ณ โรงเเรมดวงตะวันเชียงใหม่)