คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Physical Therapy Teaching and Refresh & Debrief in Neuromuscular Electrical Stimulation”

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Zoom)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559–ปัจจุบัน

คะแนน 6 PTCEU

 

สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

(เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

คณะฯ จึงขอปรับจำนวนผู้สมัคร จาก "จำนวนไม่จำกัด" เป็น "รับเพียง 150 คนเท่านั้น"

และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)