โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Physical Therapy Teaching and Refresh & Debrief in Neuromuscular Electrical Stimulation”