ด้วย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง “การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมย์นลิน ไชยเศรษฐ โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Romnalin.chai@cmu.ac.th