โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง