*ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน โปรดเตรียมชุดลำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการมาด้วย*

และ กรอก ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดทำใบประกาศนียบัตร

เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-08.20 น. ณ ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคาร 12 ชั้น) 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

               ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญคณาจารย์ นักกายภาพบำบัดทั่วไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวนจำกัดจำนวน 60 คน โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

                1.คณาจารย์ และนักกายภาพบำบัด

                    - สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  คนละ  4,800  บาท

                    - สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  คนละ  5,500  บาท

                2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                                  คนละ  2,000  บาท

 

รหัสกิจกรรม 1117 มีค่าคะแนน 22 คะแนน 

 

**ปิดรับสมัคร**

 เนื่องจากมีผู้ยืนยันการลงทะเบียนในระบบครบแล้ว 65 คน ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562