ทำเนียบบุคลากรสายสนับสนุน


สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

งานการเงิน การคลังและพัสดุ
No Image
นางกัลยรัตน์ จันตา
Mrs.Kanyarat Janta

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปรานอม วางกิจ
Ms.Pranom Wangkit

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรำไพพรรณ ญาณะ
Ms.Rumpaipun Yana

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 35073
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอังศุมาลี ศรีทิเรือน
Mrs.Aungsumalee Sritiruan

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวดนิตา ไชยเศรษฐ
Ms.Danita Chaiyasate

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางวันเพ็ญ ไวสืบข่าว
Mrs.Wanpen Waisuebkao

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053935074
อีเมลล์ wanpen.w@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุรินทร์ กันทะโน
Mr.Surin Kantano

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-935074
อีเมลล์ kunthano@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางปิยนุช สาปคำ
Mrs.Piyanush Sabkham

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
No Image
นายฐปพล คำน้อย
Mr.Tapapol Camnoi

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-936021
อีเมลล์ tapapol.c@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสมิตา พรมมา
Ms.Samita Promma

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายอนุรักษ์ บุญปัน
Mr.Anuruk Bunpun

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 053-946021
อีเมลล์ anuruk.b@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน -
No Image
นายนพพร พวงสมบัติ
Mr.NOPPHORN PUANGSOMBAT

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 053-935076
อีเมลล์ nopphorn.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายธนัทพล ศรีแสวง
Mr.Tanatpon Srisawsang

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
No Image
นางสาวกฤตาณัฐ ดวงถาวร
Ms.Surapee Doungthaworn

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-935075
อีเมลล์ Glidtanuht.Dong@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายชยพล คำแสน
Mr.chayaphon Kumsan

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-936020
อีเมลล์ chayaphon.k@cmu.ac.th / his_it@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายญาณวิทยา บุญเฮง
Mr.Yannawittaya Byunheang

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-935092
อีเมลล์ Yannawittaya.b@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวธนภรณ์ ฉัตรเงิน
Ms.Thanaporn Chatngoen

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 35092
อีเมลล์ thanaporn.c@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน อัตราจัดสรรปี 2559
No Image
นางนทิตา โพนสูง
Mrs.Nathita Ponsoong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ nathita.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนันทนา ศรีวิชัย
Ms.Nantana Sriwichai

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางนิดา บุญเฮง
Mrs.Nida Byunheang

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-936020
อีเมลล์ Nida.b@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน งานเอกสารทางวิชาการ เลขานุการหลักสูตรฯ
No Image
นางสาวศิริลักษณ์ ใจเหล็ก
Ms.Sirilak Chailek

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 35075
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายศุภกิจ กิติเป็ง
Mr.Suphakit Kitipeng

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053935075
อีเมลล์ suphakit.kitipeng@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพิมลพรรณ กันทะวงค์
Ms.Pimolpun Kuntawong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน นักจิตวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 35092
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสร้อยเพชร จรัสศรี
Mrs.Soiped Jarassri

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายจิรภัทร บุญสม
Mr.Jeerapat Boonsom

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววรรณภา เจริญสุข
Mrs.Wannapa Jareansook

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 35088
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
No Image
นางวาสนา พิโลนพงศธร
Mrs.Wassana Pilonpongsathorn

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-936026
อีเมลล์ wassana.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสุธิดา วงษ์พันธุ์
Mrs.Suthida Wongphan

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสุภาณี พิศวง
Ms.Supanee Phisawong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-936026
อีเมลล์ supanee.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอัคราภา วรรธนะพงษ์
Ms.Akkharapha Vadtanapong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 36026
อีเมลล์ akkharapha.v@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
งานบริหารทั่วไป
No Image
นางสาวจริยาพร สุริยะป้อ
Ms.Jariyaporn Suriyapo

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 49291
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายธนกร การลักษณี
Mr.Thanakorn Karnluksanee

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-935064
อีเมลล์ Thanakorn.karn@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน ผู้ประสานงานภาควิชาเทคนิคการแพทย์
No Image
นางสาวภัทร์ศยา จ่าราช
Ms.Patsaya Jarach

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-949201
อีเมลล์ patsaya.j@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรัตติกาล ไคร้โท้ง
Ms.Rattikarn Kaithong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-935072
อีเมลล์ R_Kaithong@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางรุ่งทิวา มงคลเกิด
Mrs.Rungtiwa Mongkolkerd

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์
Mr.Sompong Tantipetcharawan

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053935064
อีเมลล์ sompong.tan@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอรพิน จอมปิ่นทอง
Ms.Orapin Jompintong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 063-935072
อีเมลล์ orapin.j@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายพร้อมพงษ์ ไชยวงค์
Mr.Prompong Chaiwong

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน นักเอกสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 35071
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายประเสริฐ ใจกันทะ
Mr.Prasert Jaikunta

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยช่างทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายรุ่งเรือง เมืองทรัพย์
Mr.Rungrueng Muangsup

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายพินิจ บุญพิชัย
Mr.Pinit Bunphichai

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 053-9436033
อีเมลล์

รายละเอียดงาน ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานช่าง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560
No Image
นายฤทธิชัย ชัยเมืองใจ
Mr.Rittichai Chaimuangjai

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานช่าง

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ dagon_69_4@windowslive.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายพนมศีล หลักดี
Mr.Panomsin Hlakdee

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายภนัสภรณ์ มูลโน
Mr.Phanusporn Moonnoo

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสันติ ฟับประโคน
Mr.San-ti Fabpprakhon

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายนิกร ตาสิงห์
Mr.nikorn tasingha

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสาวิตรี ศรีรินทร์
Ms.Sawitee Sririn

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-935072
อีเมลล์ sawitree.sri@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
No Image
นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
Mrs.Chompunoot Kanoksanpaisan

สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการสำนักงาน)

เบอร์โทรศัพท์ 053-945063
อีเมลล์ chompunoot.k@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน

ภาควิชารังสีเทคนิค

ภาควิชารังสีเทคนิค
No Image
นางสาว แสงสิรินทร์ วงศ์สิรินานนท์
Ms.Sangsirin Wongsirinanon

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจิรชยา ไชยจินดา
Ms.jirachaya Chaijinda

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางจีรนันท์ อัครชัยจารุกรณ์
Mr.

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐฐา เอี่ยมจุ้ย
Ms.NATTHA EIAMJUI

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ nattha.e@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเกวลิน รักษ์ทินกร
Ms.Kewalin Ruktinnakorn

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายไพบูรณ์ ฟูญาติ
Mr.Paiboon Fooyati

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน พนักงานประจำห้องทดลอง

เบอร์โทรศัพท์ 053-949307
อีเมลล์ Phaibun.f@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวดวงหทัย ปสันตา
Ms.Duanghathai Pasanta

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์ผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภาริณี พรหมประกอบ
Ms.BHARINEE PROMPRAKOB

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์ผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 093-1386908
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายรัฐพร บุญสุทธิ์
Mr.Ratthaporn Boonsuth

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์ผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล
Mr.SORAWIPAT INTAMOON

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์ผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 082-3875107
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ภาควิชากิจกรรมบำบัด
No Image
นางสาวชิดาวรรณ สุยะก๋อง
Ms.Chidawan Suyakong

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวฐาปนี ปะนันแปง
Ms.Thapanee Panunpang

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายนที จินดาคำ
Mr.Natee Jindakum

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปวีณา มีนาศักดิ์
Ms.Paweena Meenasak

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเกวลิน ศรียวง
Ms.Kaewalin Sriyuang

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053949293
อีเมลล์ king.kaewalin@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางพิมพกานต์ หาญป่า
Ms.Pimpakan Hanpa

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ Pimpakan_Hanpa@hotmai.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายอ้วน เดชฤทธิ์
Mr.Uan Dejrit

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเนื้อทราย ศรีเมือง
Mr.NAEUSAI SRIMUNG

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด
No Image
นางสาวขนิษฐา วงค์ลังกา
Ms.Khanittha Wonglangka

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจิตภา ชววิสุทธิกุล
Ms.Jitapa Chawawisuttikool

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053949291
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายฉัตรชัย พีระวัธน์กุล
Mr.chatchai phirawatthakul

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนิภาพร ทองหลอม
Ms.Nipaporn Thanglorm

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปภาวี พรุเพชรแก้ว
Ms.Paphawee Prupetkeaw

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพิมพ์ ผลเจริญ
Ms.Pim Pholjaroen

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรุ่งทิวา กันทะอินทร์
Ms.Rungtiwa Kanthain

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุพัชชา กองหาโคตร
Mr.SUPATCHA KONGKHAKOTE

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางชินรัตน์ จุมเกตุ
Mrs.Chinnarat Jumkad

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางพรรณี สุเทนะ
Mrs.Pannee Sutena

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางรัญจวน วงศ์แก้ว
Mrs.Runjuan Wongkeaw

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแ
No Image
นางสาวพนิดา กุลวงค์
Ms.Panida Kulawong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแ
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพนิดา ปงปัญญายืน
Ms.

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแ
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5078
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายภูวดล เหล่าอาภากุล
Mr.Puwadon Lawapakull

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแ
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเสาวณิต ชัยรัตนภิวงศ์
Ms.Saowanit Chairatanapiwong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแ
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949220
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
No Image
นางสาวศิริขวัญ แสงบุญเรือง
Mr.SIRIKWAN SANGBOONREONG

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน นักวิจัย

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายจักรินทร์ รุจิวรากรณ์
Mr.Jakkarin Rujivarakorn

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรัชฎาพร อุดปวน
Ms.Ratchadaporn Udpoun

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวกนกเกษ สุริยะ
Ms.Kanokkes Suriya

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายวิศรุต ใจดวงคำ
Mr.Wisarut Jaiduangkham

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ oh0931833882@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววีรวรรณ ธรรมวงศ์
Ms.Weerawan Thammawong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสายใจ ไกลถิ่น
Ms.Saijai Klaitin

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
No Image
นางสาวเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์
Ms.Duanpen Panyasak

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางวิไลพร ฟับประโคน
Ms.Wiliporn Fubprakhon

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ต๊ะวงค์
Ms.Jiraporn Singtawang

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
No Image
นางกรกนก ศุภโกวิท
Mrs.Kornkanok Suphakovit

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางก๋องคำ ประทุมวัน
Mrs.Kongkham Pratumwan

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานประจำห้องทดลอง

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
No Image
นางสาวชลธิชา ศิริกุล
Ms.Chonticha Sirikul

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ sir. chonticha@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายภูริภัทร หมีจันทร์ต๊ะ
Mr.PHURIPHAT MEEJANTA

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายนที พรหมสง่า
Mr.Natee Promsanga

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาเคมีคลินิก
No Image
นางสาวฐิตาภา นันทวงค์
Ms.Thitapha Nantawong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุวัฒศิล กิตติคุณธรรม
Mr.Suwatsin Kittikunnathum

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายกรกฎ จุมเกตุ
Mr.Korrakot Jumket

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐริกา ไคร้โท้ง
Ms.Nattarika Kaithong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
No Image
นางสาวฐิติสุดา สุขุมาภัย
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-949268
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฏฐริกา ศรีธรรม
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9296
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายทศพล ชำนาญกิจ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9296
อีเมลล์ tossapon.c@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน นักกายภาพบำบัด ปฎิบัติการ
No Image
นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9296
อีเมลล์ teerapatt.t@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปาริษา อินถาสาร
Ms.Parisa Inthasarn

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพีรญา พรหมโชติ
Ms.Peraya Promchot

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9296
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอภิสรา ตันติบริรักษ์
Ms.Apisara Tantiborirak

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายอัลิปรียา สมวะเวียง
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053230121
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายไกรทอง ชมภูพื้น
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9268 053-94-5095
อีเมลล์ frango.kt@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวธมนวรรณ พุทธสาร
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053230121
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภัคธาดา ชวนะดิษฐ์
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9268 053-93-5095
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายวีรยุทธ ทองพิมพ์
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9696
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
คลินิกกิจกรรมบำบัด
No Image
นางสาวกิจพิชา สร้อยคำ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5094
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพรรณิภา สภาวจิตร
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-93-5094
อีเมลล์ punnipasapavajit@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพิลาศิณี สุวรรณ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5094
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายมานะ ภักดีวงศ์
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5094
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายอุทิศ เมืองชุม
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน นักกิจกรรมบำบัด

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5094
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางอรพัน ราชธานี
Mrs.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5094
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
คลินิกรังสีเทคนิค
No Image
นางสาวจิรภัทร ไชยสุภา
Ms.Jirapat Chaisupa

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949-296
อีเมลล์ wasu_ng@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายปรมะ เทพศิริ
Mr.Porama Thapsiri

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอนงค์นาฏ คนใจดี
Ms.Anongnadh Konjaidee

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน นักรังสีการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวชลธิชา สุวรรณปัญญา
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์ 053949296
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
คลินิกเทคนิคการแพทย์
No Image
นางสาวทยิดา บาลี
Ms.Thayida Balee

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวทิพย์สุดา เครือยศ
Ms.Thippsuda Krueyot

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางธนาภรณ์ อิศราภรณ์
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวธัญญลักษณ์ เชี่ยวพานิช
Ms.Thanyalak Chiawpanit

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวธัญดา เจนพนัสสัก
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053936027 ต่อ 110 - 111
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปนัดดา พุทธคำ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-945086
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายพิเชษฐ์สุทธิ์ สุยะ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053946027 ต่อ 110 - 111
อีเมลล์ pichetsut59@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภิญญดา นาคสำราญ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ Pinyada210@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายมนู ปัญญามัง
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9297
อีเมลล์ noosudlor@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววราภรณ์ แก้วมูล
Ms.Waraporn Kaewmoon

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิริทิพย์ พฤกษ์ทยานนท์
Ms.Sirithip Phruekthayanon

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-935086
อีเมลล์ likajung.ju@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางหทัยกาญจน์ ศิวาโมกข์
Mrs.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053939220
อีเมลล์ hataigran_k@windowslive.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางอินท์ชลิตา แถมสุข
Mrs.Inchalita Tamsuk

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอุไรภรณ์ ปัญญาฉัตรพร
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 053946027 ต่อ 110 - 111
อีเมลล์

รายละเอียดงาน หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
No Image
นายกิตติพงษ์ ปาคำ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์ 053-946027 ต่อ 110 - 111
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววิภา ผัสขัน
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์ 053-946027 ต่อ 110 - 111
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายฤทธิกร บุญเกิด
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-93-6027 ต่อ 112
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
No Image
นางสาวนรินทร์ภัทร บุตรโชติ
Mrs.Narinphat ButChort

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนิสรีน แสวงศิริผล
Ms.Nisreen Sawaengsiriphon

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายปริญญา รัตนน้อย
Mr.Parinya Rattananoi

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 083946027 ต่อ 103
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภรศศิร์ กันธาหล้า
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวกนกพร ชุมศรี
Mrs.Kanokporn Chumsri

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวกัลยาณี เทพปินตา
Ms.Kallayanee Theppinta

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวกาญจนาวรรณ์ มีศรี
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-6027 ต่อ 100
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจันทร์จิรา ศรีวิชัย
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-6027 ต่อ 100
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐชยา อายุมาก
Ms.Nutchaya Ayumak

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภคมน รัตน์ชนัน
Ms.Phakamon Ratchanan

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ phakamonratchanan@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรัตภรณ์ เครือวัลย์
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053230121
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
สำนักงานศูนย์บริการฯ
No Image
นายชยพล รินเชื้อ
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน เลขานุการสำนักงานศูนย์บริการ
No Image
นางสาวปุณณ์ภินันท์ ขันคำ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-6027 ต่อ 105
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิริพร แซ่โล้ว
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน นักการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจุไรลักษณ์ ใบบัว
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5097
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวดุชมณีกร หมื่นประจำ
Mrs.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพรชนก มะธุ
Ms.Ponchanog Matu

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวกัณฐกา คำวิเศษ
Ms.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5096
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวภูมรินทร์ ก๋าฟัง
Ms.Poommarin Kaphang

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเกศนีย์ บุรี
Ms.Ketsnee Buree

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์ 054-223177
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายพงศ์ศักดิ์ วงศ์แก้ว
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-5096, 0-5394-6027
อีเมลล์ Pongsak.W@cmu.ac.th Pongsak629@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายฤทธิ์ณรงค์ มาลัย
Mr.Ritnarong Malai

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุรินทร์ สุกันธะมาลา
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-5096 หรือ 0-5394-6040
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายณัฐติพงษ์ สมมา
Mr.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-93-5097 ต่อ 105
อีเมลล์ nattipong.s@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายยุทธนา สุขฝั้น
Mr.Yuttana Sukfhun

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางอรวรรณ นาไทย
Mrs.

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน สำนักงานศูนย์บริการฯ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 053-94-6027 ต่อ 104
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ
No Image
นางสาวณฐมน เทียนมณี
Ms.Natamol Tianmanee

สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยงาน หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ
ตำแหน่งงาน นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ natamol.t@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
ติดต่อ
  • facebook