คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางที่ 2 Health & Wellbeing Engagement เพื่อแสดงศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นต้นแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการบริการด้านสุขภาพที่ครบวงจรสำหรับผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์จากภาควิชาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

  • "EXERGAME" Interactive Physical-Cognitive Training เกมส์ออกกำลังกาย ฝึกการทรงตัว
    ฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ เกม: สมองเยี่ยม ทรงตัวยอด (Better Brain Gain Balance) โดย อาจารย์ ดร.ปุณฑริก แก้วเทพ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด
  • "Balance D (แพลตฟอร์มประเมินโอกาสความเสี่ยงในการล้ม)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด
  • “เกมคอมพิวเตอร์ฝึกสมอง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ อาจารย์หทัยชนก อภิโกมลกร อาจารย์ ดร.พัชญ์พิไล ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม สู่ความยั่งยืน” ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทางด้านวิชาการในการส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ