กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัย จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Particulate Matter (PM) Air Pollution and Health Impact” โดยมี Prof. Catherine Hawrylowicz ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ จาก King's College London ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Impact of PM on immune function and respiratory health”

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยในโครงการวิจัยสหสาขาวิทยา ด้านฝุ่นพีเอ็มและผลกระทบต่อสุขภาพในตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยนักวิจัยร่วมจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่ อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ หทัยชนก อภิโกมลกร อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแขนงวิชาเคมีคลินิก ชั้น 7 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16:30 น.