ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 ทอง ประเภทคู่ผสม และคู่หญิง รุ่นอายุ 45 ปี และ 1 ทองแดง ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567