ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจำแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประเภทนวัตกรรม ประจำปี 2567 ในงานประชุมวิชการเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567