คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง How to do a journal club วิทยากรโดย Professor Gregory Bancroft, MD, PhD. จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK และ เรื่อง How to read a paper วิทยากรโดย Cassandra Fairhead, MD, PhD. จาก Clinical Research Fellow, Royal Free Hospital, NHS Foundation Trust, UK ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น.