คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และสามารถจัดเตรียมเอกสารผลงานได้ถูกต้อง และสามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ โดยมี คุณอัจฉรีย์ สมวงค์ และ คุณนฤมล สุขเสาร์ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567