นายธนกร อย่างตระกูล นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช อาคารมหิตลาธิเบศร (อาคารวิชาชีพ) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา

ภาพ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย