แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 13 เรื่อง กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาในงานประจำวันในงานบริการโลหิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนความรู้ในการเลือกและเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ได้ ใช้เทคนิคพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของหมู่เลือดซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ในเทคนิคพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ณ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567