ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาภาควิชากิจกรรมบำบัดประจำปี 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา  ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาคฯ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย ผลประกอบการของภาควิชาที่ดำเนินการปี 2566 และ 2567 (Q2) และการวิเคราะห์ การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการของภาคในด้านการศึกษา  ติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของภาควิชา งบประมาณ 2568 ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคีรีธารา บูติค รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567