ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือด Viral Load) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือด ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,317,363.20 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-05-15_134010.pdf