ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Analysis of thalassemia genetic variant in Thailand based on next-generation sequencing ในการประชุม The Vietnam - France - Asia - Pacific Obstetrics and Gynecology Conference 2024 จัดโดย Tu Du hospital ประเทศเวียดนาม การประชุมดังกล่าวได้นำเสนอมุมมองทางการแพทย์สมัยใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และประสบการณ์เชิงปฏิบัติของอาจารย์และแพทย์ชั้นนำด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ Riverside Palace เมืองนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม