หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำการทำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสังเกตการณ์ และให้คำปรึกษาในการวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะฯ ในปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ ถนนสันกำแพง-บ้านธิ จังหวัดเชียงใหม่