อ.ดร. อุเทน ยะราช อ.ดร.รัฐพร บุญสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมีรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม 

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้าน MRI ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ กับ บุคคลากรทางการแพทย์ของไทย ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคนิควิธีการและการประยุกต์ใช้เทคนิค MRI ในทางคลินิก จากสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ ทั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ เกิดการปรับปรุง และ พัฒนาการตรวจ MRI ในประเทศไทยให้ก้าวกระโดดและยั่งยืน