คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี และคณาจารย์ ลงพื้นที่มอบป้ายติดตั้งอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นายอลงกรณ์ ทองทัพช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน และนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เทศบาลตำบลสันผักหวาน และองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนช่วยให้คำปรึกษาฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ นำโดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ  ดังกล่าว