นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนักศึกษารังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 “4th RT PCCMS Undergraduate Research Conference 2024” จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ดังนี้

นายปุณณวัฒน์ เสริมสุข นายวีรภัทร ทองคํา และนางสาวอโฬชา ธีรกีรยุต นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation) ผลงานวิจัยเรื่อง "การประมาณค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของอวัยวะในผู้ป่วยที่ได้รับการถ่ายภาพรังสีเอกซ์บริเวณทรวงอก และ ช่องท้องโดยการใช้มอนติคาร์โลซอฟต์แวร์ " โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ชญานิษฐ์ จำปี อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ นางสาวภัสสราภรณ์ ขัดทา และนางสาวรรินทร์ สุริยะลังกา นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (e-poster presentation) ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาตาหวานต่อการลดภาวะแทรกซ้อนของตับและไตในหนูเบาหวาน ชนิดที่สอง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา