อาจารย์ ดร.อุเทน ยะราช อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Magnetic Resonance Imaging in the Era of Artificial Intelligence ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 “Walailak Research Convention 2024” ภายใต้หัวข้อ "Roles of Higher Education in the Turbulent World" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567