รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Nay THI HA, Foundation Mérieux SEA Representative และ Dr. Anja Andriamady RANDRIAMIFIDY, The Project Manager of the Program ผู้บริหารจาก Foundation Mérieux SEA  ในโอกาสมาเยือนเพื่อสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบัน และประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น Short Course Training: “Intensive course in Clinical Laboratory Management” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯ และ Foundation Mérieux ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น.