นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 

นายเชษฐภัค เรืองดิษฐ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ด้าน Diagnosis เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียชนิดเอสอีเอ, ชนิดไทยและชนิดเชียงรายด้วยวิธีเรียลไทม์ร่วมกับอีวากรีนแลเอชอาร์เอ็มอนาไลซิส 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้าน Diagnosis เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียชนิดเอสอีเอ, ชนิดไทยและชนิดเชียงรายด้วยวิธีเรียลไทม์ร่วมกับอีวากรีนแลเอชอาร์เอ็มอนาไลซิส และการนำเสนอด้วยวาจา ด้าน Prevention and Control เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางะาลัสซีเมียในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอ นาโนบอลซีเควนซิ่ง

 นายวริศ จั่นงาม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมี อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้าน Basic Science ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic modifications of PHD2 corresponds to clinical phenotypes and Hb F levels in β-thalassemia
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ด้าน Basic Science ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic modifications of PHD2 corresponds to clinical phenotypes and Hb F levels in β-thalassemia