รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567