คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ และจบการศึกษาอำลาสถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4  โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพจากศิษย์เก่าในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำงานในกิจกรรม และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ พร้อมมอบของที่ระลึกจากคณะฯ  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2567