นางสาวกาณฑ์พิรญาณ์ นิธิศสุทธิบุตร นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best oral Presentation award ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในหัวข้อเรื่อง  Hemodynamic Responses to 4-week High-intensity interval training in individuals with Obstructive Sleep Apnea and Type 2 Diabetes Mellitus โดยมี รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The International Conference on Sports and Exercise Science 2024. "Revolutionizing the Sport Landscape: Strategies for Exellence and Sustainability" ณ The Health Land Resort and Spa พัทยา เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม 2567