นางสาวนิชานันต์ เก่งเดชา นางสาวภุมรีรัตน์ บุญจันทร์ นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภานุวิชญ์ พยาวัง นายพชร วงศ์สุรวณิชย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล High Market Potential ในการนำเสนอผลงาน เรื่อง Balance-D ชุดอุปกรณ์วัดการทรงตัวและประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2024 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID ณ โรงแรมแบมบุรี บูติค รีสอร์ต เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 

ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่