นางสาวไอลดา ป้อมเงิน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย (Special Recognition Award) การนำเสนอผลงานรูปแบบ oral presentation ในหัวข้อเรื่อง Understanding Sensory Processing Patterns As an Internal Factor Determining Stress Response and Metabolic Syndrome for Health Prevention จัดโดย Seirei Christopher University, Japan โดยมี รองศาสตราจารย์เทียม ศรีคำจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี คำสายใย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุม Seirei International Research Conference 2024 ในรูปแบบ online conference ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567