ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณโครงการ 600,000.- คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-02-20_105717.pdf