ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 146,900.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-02-09_085113.pdf