ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกฤษณา เงินทองแดง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-02-09_085025.pdf