สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System)" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการใช้ระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมี คุณเมธิญา สิโรรส หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พร้อมด้วย คุณราชิษ ปิ่นณรงค์ และ คุณธนาภรณ์ เดชฤทัยภักดี จากทีมยุทธศาสตร์เชิงรุกการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคาร 3 และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น.