สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้บุคลากรทราบวิธีการใช้ และตำแหน่งที่มีการติดตั้งเครื่อง AED ภายในคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-14.30 น.