ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ในโครงการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ ประกอบด้วยประเทศไต้หวันและประเทศเกาหลี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567