ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล กภ.รุ่งทิวา กันทะอินทร์ กภ.ฉัตรชัย พีรวัธน์กุล กภ.สุพัชชา กองหาโคตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 12 คน ปฏิบัติภารกิจกายภาพบำบัดทางการกีฬา ดูแลการบาดเจ็บและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567