ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพิเศษเรื่อง Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET): Physiology to practice. ให้กับแพทย์ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากายภาพบำบัด โดยมี Assoc. Prof. Carl D Mottram, M.D. (Author and Internationally renown speaker) จาก Mayo Clinic ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567