คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อปรสิตและโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่: การสร้างเครือข่าย”ภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมเพื่อสร้างผลกระทบสูง (CMU High Impact SE Network)  ร่วมกับ คณะผู้วิจัยจากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ  กลุ่มแกนนำชุมชน คณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อปรสิต และโรคติดต่อนำโดยแมลง ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ และลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์กรภาครัฐ ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567