สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานการให้บริการงานกายภาพบำบัดของศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกรมคม 2567

ภาพ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.