รองศาสตราจารย์ ดร. ร้อยเอก พิศักดิ์ ชินชัย นักศึกษาเก่าสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 2311073 รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริการสังคม ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567