รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันต์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2811087 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช้างทองคำ ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567